lampy
Sklep On-line Aktualności O firmie Producenci Kontakt
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.lampykielce.pl prowadzony jest przez Art-Designe z siedzibą w Kielcach przy ulicy Al. Solidarności 21a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000270885, NIP 972-09-02-729, REGON 634404229, kapitał zakładowy w pełni opłacony 819 500 PLN. e-mail: biuro@lampykielce.pl, nr telefonu 41 34 34 506.


Ochrona danych osobowych

Internetowy Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawa zamawiający mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia podania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


Opisy i zdjęcia produktów

Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.


Zamówienia

 1. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.

 2. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny.

 3. W przypadku chęci odbioru osobistego w Centrum Oświetlenia. ,złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.

 4. Warunkiem realizacji zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłania go do biura Internetowego Sklepu. Jeżeli formularz zostanie wypełniony w sposób niejasny Sklep ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

 5. Zamawiający zobowiązany jest do podania w formularzu numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

 6. W przypadku braku potwierdzenia mailem , złożone zamówienie zostanie anulowane.

 7. Ceny towarów, jakie znajdują się w Internetowym Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 8. Zamówienia o wartości większej niż 1000zł przy płatności przelewem są wysyłane na koszt sprzedawcy, jedynie na terenie Polski.

 9. Za zakupiony towar w Internetowym Sklepie zamawiający zapłaci zgodnie z wybrana formą w formularzu zamówienia.

 10. Internetowy Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez klienta zwracającego zamówiony towar bez podania przyczyny.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.lampykielce.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

 2. Wraz z towarem wydawana jest faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

 3. Termin wysyłki zamówionych towarów wynosi do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia (dotyczy produktów firmy Art.-Designe, w przypadku innych producentów czas realizacji może być inny) pod warunkiem, że podczas potwierdzania zamówienia nie nastąpią inne uzgodnienia pomiędzy zamawiającym a Internetowym Sklepem.

 4. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień w osobnych partiach, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z zamawiającym.

 5. Koszty przesyłki są pokrywane przez zamawiającego (chyba, że strony uzgodnią inaczej).

 6. Po uiszczeniu opłaty zamawiający ma obowiązek do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

  1. Przed wydaniem towaru Klientowi:

   1. Przelewy na rachunek bankowy MBank.

   2. Kartą kredytową.

  2. W momencie odbioru towaru:

   1. Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu www.lampykielce.pl.

 2. Lampy Kielce może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez www.lampykielce.pl na piśmie pod rygorem nieważności.

Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Zwrot towaru, odbywa się na koszt klienta. Sprzęt zwracany zgodnie z pkt.1, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia powyższego warunku sprzęt nie zostanie przyjęty.

 3. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

 4. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt.2, umowę kupna- sprzedaży uważa się za nie byłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je sklep www.lampykielce.pl, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, sklep internetowy www.lampykielce.pl zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru.

 5. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany sprzęt i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem UPS (tel. +48 (0) 801 900 877, www.ups.com) na adres: ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, na koszt sklepu internetowego www.lampykielce.pl. lub nie odbierać przesyłki.

 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 7. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 9.1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

 8. Sklep www.lampykielce.pl nie stosuje polityki towarów zastępczych.


Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep internetowy www.lampykielce.pl Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Sklep internetowy www.lampykielce.pl rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 2. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZAKŁADKA - "Zgłoszenie RMA". Zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.

 3. W przypadku gdy numer RMA nie zostanie przydzielony automatycznie, zostanie on nadany do 24 godzin (z pominięciem sobót, niedziel i świąt).

 4. W mailu zwrotnym w załączniku będzie znajdować się numer reklamacji który musi być wyznaczony w widocznym miejscu na paczce.

 5. Jeśli dane znajdujące się na etykiecie będą się różniły od podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o pilny kontakt z obsługą serwisu i o wstrzymanie wysyłki paczki.

 6. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.

 7. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firma spedycyjną.

 8. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.

 9. Do sprzętu musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

 10. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w sklepie internetowym www.lampykielce.pl możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w sklepie internetowym www.lampy.kielce.pl i podlega naprawie gwarancyjnej.


Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.lampykielce.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.

 4. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.

©2012 Art-Designe Lampy Kielce Wszystkie prawa zastrzeżone.